AKTUÁLNÍ DOKUMENTY (soubory ke stažení)

GDPR - Povinně zveřejňované informace

Základní škola Budiměřice, okres Nymburk
Budiměřice 28, 288 02 Nymburk
IČO: 70989486, tel.: 325 54 60 64, e-mail: info@zs-budimerice.cz

Povinně
zveřejňované informace

Název školy Základní škola Budiměřice, okres Nymburk,
příspěvková organizace, (dále jen "Škola") jako Správce osobních údajů
zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola
zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, žáků a
dalších subjektů Školy. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě
povinností, uložených Škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních
údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob.
Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak
taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování
však Škola provádí jen výjimečně.

Škola respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony,
např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní
údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany
osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované
nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje,
protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu
Školy, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Škola
zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou
legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Škola pak
osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Školy, které nezasahují do zájmů
nebo základních práv a svobod osoby.

Na Školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních
údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS e5amasq, emailem se
zaručeným elektronickým podpisem na adrese: info@zs-budimerice.cz,
prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Budiměřice 28, 288
01 Nymburk, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Budiměřice 28. Výše
uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Školu obracet za
účelem uplatnění práva:

- na přístup k osobním údajům,
- na opravu osobních údajů,
- na výmaz osobních údajů,
- na omezení zpracování osobních údajů,
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
- na přenositelnost údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Školu obracet v případě
údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se
zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Školu je Ing. Jan Gubáš, email: gubas@catania.czVýsledek zápisu do 1. ročníku (pro školní rok 2018/2019)

Rozpočet ZŠ Budiměřice na rok 2018, schválený zřizovatelem - obec Budiměřice

Výhled rozpočtu ZŠ Budiměřice na roky 2019 a 2020, navržený zřizovatelem - obec Budiměřice

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Rozpočet ZŠ Budiměřice na rok 2017, schválený Krajským úřadem Středočeského kraje

Výhled rozpočtu ZŠ Budiměřice na roky 2018 a 2019 (výhled financi od KÚ Středočeského kraje)